Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o treść art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Został on nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu przedtem udostępnione.
Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oraz warunki usług świadczonych na jego podstawie drogą elektroniczną. 


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Portalu Internetowego Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI MED.
 2. Portal prowadzony jest przez Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
  1. poczty elektronicznej: przychodnia@multimed.pl.
  2. pisemnie na adres: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33.
 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Usługodawca – Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, KRS 0000158515, REGON 015497227, NIP 5272405713.
 3. Portal – Portal Internetowy Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu i dysponująca dostępem do Internetowego Konta Pacjenta.
 5. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – osobisty panel Użytkownika utworzony w wyniku Rejestracji, w ramach którego może on korzystać z funkcjonalności Portalu przewidzianych dla Użytkownika.
 6. Rejestracja – zespół czynności polegających na utworzeniu IKP w wybranym wariancie oraz 
przypisaniu do niego Loginu i Hasła.
 7. Login – wybrana przez Użytkownika podczas Rejestracji unikalna nazwa przypisana do IKP.
 8. Hasło – wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji ciąg znaków przypisanych do IKP, służący autoryzacji.
 9. Umowa – nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale IV pkt 6 Regulaminu, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 10. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona przez Usługodawcą na rzecz Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), polegająca w szczególności na przekazie i przechowywaniu danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą̨ urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
 11. Zawartość – wszelkie treści i informacje umieszczone w Portalu, w tym dane podane w toku Rejestracji. Na Zawartość składają̨ się w szczególności możliwość, choć nie wyłącznie, umawiania wizyt on-line, opłacania wizyt, odwoływania wizyt, dostępu do historii choroby (dokumentacji medycznej), zakupu pakietów medycznych
 12. Umowa zakupu – umowa lub potwierdzenie zamówienia stanowiące dla Klienta potwierdzenie zakupu pakietu i/lub usług promocyjnych w sklepie internetowym oraz dokumenty załączone do potwierdzenia zamówienia.
 13. Zamówienie – obiekt będący podstawą do realizacji Umowy zakupu przygotowany na podstawie wprowadzonych danych Klienta i Beneficjentów. Podstawa do aktywacji produktu.
 14. Klient – osoba, która wystąpi jako strona w umowie oraz akceptant regulaminu, warunków świadczenia usług i/lub wzoru umowy.
 15. Beneficjent (w dalszej części regulaminu zwany także Klientem) osoba uprawniona do korzystania z usług zakupionych w sklepie internetowym przez Klienta.
 16. Data zawarcia umowy zakupu – dzień, w którym zakupione usługi zostają aktywowane przez Usługodawcę oraz Klient otrzyma dokument Potwierdzenia zamówienia.
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wykonywane procedury.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu, Usługodawca, może zablokować dostęp Użytkownikowi do zasobów Portalu - w takim przypadku logowanie nie będzie możliwe.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ewentualnego zawieszenia możliwości umawiania wizyt poprzez Portal Użytkownikowi, który nie wykorzystał wizyty umówionej za pośrednictwem Portalu.
 5. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia wysłanego zgłoszenia, jeżeli zostało ono już rozpatrzone przez personel placówki.
 6. UWAGA! Rejestracja świadczeń w ramach NFZ oraz badań endoskopowych może odbyć się jedynie telefonicznie lub w rejestracji (nie za pomocą Portalu)!

IV. REJESTRACJA I KONTO PACJENTA
 1. Użytkownikiem Internetowego Konta Pacjenta może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu. Nie ma konieczności posiadania karty w Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED oraz istnieje możliwość dokonywania dowolnych operacji w imieniu i za upoważnieniem osób trzecich.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy skorzystać z zakładki: „Internetowe Konto Pacjenta”.
 3. Rejestracja składa się kolejno z wypełnienia formularza zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, login, hasło oraz numer telefonu komórkowego i adres e-mail, a następnie aktywowaniu konta poprzez aktywację linku z otrzymanej wiadomości e-mail. Nie ma możliwości zalogowania się na nieaktywowane konto.
  Niepodanie danych obligatoryjnych uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 4. Rejestracja wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracji. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 5. Po wypełnieniu formularza Rejestracji należy kliknąć przycisk: „Rejestruj”. Następnie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość zawierająca link z potwierdzeniem Rejestracji.
 6. Nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi Rejestracji i korzystania z Konta zostaje zawarta w momencie kliknięcia w link z potwierdzeniem Rejestracji i obowiązuje ona przez czas nieoznaczony.
 7. Usługodawca ma prawo usuwać nieaktywowane oraz fikcyjne konta. Zakwalifikowanie konta jako fikcyjnego jest subiektywną oceną osoby usuwającej.
 8. Zarówno Hasło jak i Login do IKP musi spełniać warunki złożoności - muszą się one różnić. Dodatkowo hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery oraz cyfry.
 9. Podczas rejestracji Użytkownik ma prawo wyboru Loginu i Hasła. Login musi być jednak unikalny w ramach całego IKP.
 10. Do Użytkownika może być przypisane maksymalnie jedno konto w Portalu - istnieje możliwość grupowania wielu Użytkowników w ramach jednego konta.
 11. Użytkownik ma prawo i możliwość zmiany hasła. Login jest zakładany raz na całe istnienie konta. W sytuacjach wyjątkowych zmiany loginu może dokonać personel placówki.
 12. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim loginu i hasła do IKP.
 13. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 14. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w danych osobowych Użytkownika, należy zgłosić to personelowi placówki przy najbliższej wizycie w Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 15. Użytkownika dysponuje uprawnieniem do samodzielnej modyfikacji danych w każdym czasie.
 16. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w zakresie zmian statusów otrzymywanych zgłoszeń oraz w przypadku otrzymania hasła tymczasowego do systemu.
 17. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu powinien on przesłać Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na 
następujący adres poczty elektronicznej: ikp@multimed.pl.
 18. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę zawartą z Użytkownikiem, z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodu korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Usługodawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przesyłając je Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 19. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie jej za zgodą obu stron skutkuje usunięciem wszelkich danych podanych przez Użytkownika w toku rejestracji, chyba że konieczność ich przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 20. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną może zostać złożona przez Użytkownika na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@multimed.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Termin uważa się za zachowany w przypadku opóźnienia wynikającego z konieczności doprecyzowania przez Użytkownika treści reklamacji. 

V. ZAKUP PAKIETÓW
 1. Złożenie zamówienia jest równocześnie akceptacją postanowień Regulaminu i/lub umowy na zakup pakietu, promocyjnej usługi i/lub opisu danego pakietu, promocyjnej usługi.
 2. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Umowa zakupu zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży pakietów i/lub usług promocyjnych przez Usługodawcę i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Usługodawcę sprzedaży.
 5. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy zakupu pakietów i/lub promocyjnych usług Usługodawcę.
 6. Zamówienia na zakup pakietów i/lub usług promocyjnych są przyjmowane poprzez Portal, 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu Portalu.
 7. Zamówienia będą realizowane tylko w placówkach medycznych Usługodawcy.
 8. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidłowo skonfigurował produkt według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty za pomocą systemu Przelewy24 lub przelewu bankowego i zaakceptował wzór umowy na zakup pakietu.
 9. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienia niepełne lub, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia zamówienia.
 10. Uslugodawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą telefoniczną lub mailową. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 11. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Usługodawcy na konto Usługodawcy nie wpłynie opłata za produkt.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zakupu pakietu następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.
 13. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia, 
  2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e-mail,
  3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
  4. uznania przez Usługodawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w sklepie, czy podszywania się pod inną osobę.
 14. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia w “Mój Koszyk”. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usług dla Klienta, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione pakiety poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o. adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15) oraz przelew bankowy Bank Zachodni WBK 89 1090 1883 0000 0001 2961 9000, Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska - Spółka Jawna Okopowa 33, 01-059 Warszawa.
 15. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do Usługodawcy.
 16. Wysokość opłaty za produkt podawana jest w złotych polskich.
 17. Płatność za produkty i usługi w Portalu nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.
 18. Aktywacja uprawnień do korzystania z usług rozpoczyna się w dniu określonym przez wnioskodawcę w formularzu oraz po dokonaniu płatności za pakiet.
 19. Aktywacja uprawnień dokonywana jest w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności w systemie Przelewy24, lub w przypadku przelewu bankowego, od wpływu na konto Usługodawcy. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014 poz. 827) Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Zgłoszenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres reklamacje@multimed.pl załączając wypełniony formularz lub wysyłając formularz pocztą na adres: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska - Spółka Jawna Okopowa 33, 01-059 Warszawa.
 21. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.
 22. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Umowy zakupu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą elektroniczną na adres: wizytyonline@multimed.pl
  2. telefonicznie pod numerem 22 636 47 74 dostępnym w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)w godz. 7:00 – 20:00 i w soboty w godz. 8.00-14.00
 23.  Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej lub pisemnej.
 24. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej: reklamacje@multimed.pl

VI. DANE OSOBOWE 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Rejestracją i korzystaniem z Portalu jest Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Infolinia: +22 636 47 74, e-mail: przychodnia@multimed.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@multimed.pl
 3. W ramach Rejestracji w IKP przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Dane adresowe (miasto, ulica, numer budynku, nr mieszkania, kod pocztowy),
  • PESEL,
  • login,
  • hasło,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 4. W ramach korzystania z IKP mogą być również przetwarzane będą dane dotyczące historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna). Następuje to wyłącznie po podpisaniu przez Użytkownika w rejestracji przychodni „MULTI-MED” zgody na wyświetlanie danych medycznych.
 5. Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dokonania rezerwacji przy wykorzystaniu usługi Internetowe Konto Pacjenta.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i odpowiednimi przepisami krajowymi.
 8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
  1. korzystania z Portalu i Rejestracji w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  3. wyświetlania w Internetowym Koncie Pacjenta historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą;
  4. rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  1. pozyskane w związku Rejestracją w IKP i korzystaniem z Portalu – przetwarzane przez czas trwania umowy świadczenia usług;
  2. wyświetlania w IKP historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – do czasu wycofania zgody;
  3. dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;
  4. dane niezbędne do wykonania obowiązku podatkowego i księgowego – przechowywane przez okres wskazany z przepisach prawa;
  5. jeżeli Użytkownik jest naszym pacjentem i utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje, dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  3. zleceniodawcy, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
  5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 11. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. 
 12. Decyzje dotyczące danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Użytkownik nie podlega profilowaniu.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przypadkowej utracie. Usługodawca dokłada ponadto szczególnej staranności w celu zapewnienia poprawności i aktualności danych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem, tylko dla wskazanych powyżej celów, a także dla zachowania bezpieczeństwa ich przechowywania. 

VII. KWESTIE KOŃCOWE
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw technicznych w działaniu Portalu i zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń w celu aktualizacji lub modernizacji Portalu.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem: https://ikp.multimed.pl, w zakładce Regulamin Serwisu, w formie umożliwiającej nieograniczone pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się korzystający z Portalu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w Regulaminie zmian, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz zmian organizacyjnych Usługodawcy. O treści zmian Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez przesłanie mu na adres poczty elektronicznej podany w toku Rejestracji wiadomości o zmianach.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w wiadomości, o której mowa w ust. poprzedzającym. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w odniesieniu do Użytkownika, o ile w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. poprzedzającym, nie złożył on oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
MULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MEDMULTI MED
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies