Regulamin serwisu IKP

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o treść art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Został on nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu przedtem udostępnione.

Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres oraz warunki usług świadczonych na jego podstawie, drogą elektroniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania Internetowego Konta Pacjenta.
 2. Internetowe Konto Pacjenta prowadzone jest przez Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą  w Warszawie  (01-059) przy ul. Okopowej 33 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001052228, NIP 5272405713.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
  a) poczty elektronicznej: ikp@multimed.pl,
  b) pisemnie na adres: Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33,
  c) telefonicznie: 22 6364774.
 4. Korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta jest bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Usługa udostępnienia Internetowego Konta Pacjenta jest usługą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), polegającą w szczególności na przekazie i przechowywaniu danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą̨ urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

II. DEFINICJE

 1. Data zawarcia Umowy zakupu – moment uiszczenia opłaty za zamówienie.
 2. Hasło – wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji ciąg znaków przypisanych do Konta w IKP, służący autoryzacji. Hasło powinno składać się z min. 8 znaków, co najmniej jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.
 3. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) https://ikp.multimed.pl/– system elektroniczny, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia Użytkownikowi zakup udostępnionej Usługi Medycznej lub Pakietu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Kod promocyjny – udostępniony Użytkownikowi kod, który uprawnia do uzyskania zniżki na Usługę medyczną i/lub Pakiet.
 5. Konto w IKP - osobisty panel Użytkownika w ramach IKP, utworzony w wyniku Rejestracji, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności, do których uzyskał dostęp.
 6. Login – login stanowi numer PESEL Użytkownika.
 7. Pakiet – pakiet Usług medycznych. Szczegółowe informacje na temat dostępnych Pakietów i terminów ich realizacji znajdują się na stronie https://multimed.pl/pakiety/.
 8. Placówka – placówka opieki zdrowotnej Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED, w której Usługodawca świadczy usługi medyczne. Lista Placówek dostępna jest na stronie https://multimed.pl/.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja – zespół czynności polegających na utworzeniu Konta w IKP oraz przypisaniu do niego Loginu i Hasła.
 11. Usługodawca – Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001052228, NIP 5272405713.
 12. Umowa – nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w Rozdziale IV pkt 7 Regulaminu, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 13. Umowa zakupu – umowa zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą poprzez Konto w IKP, której przedmiotem jest zakup przez Użytkownika Usługi medycznej lub Pakietu. W przypadku zakupu Pakietów, treść umowy zakupu oraz załączniki można pobrać z „Plików do pobrania” znajdujących się na stronie wybranego Pakietu.
 14. Usługa medyczna – świadczenie zdrowotne/usługa zdrowotna świadczona na rzecz osób fizycznych w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, udzielana w wykonaniu Umowy zakupu zawartej z Usługodawcą.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna dysponująca dostępem do Konta w IKP i z niego korzystająca.
 16. Zamówienie – wybranie przez Użytkownika usługi w ramach Konta w IKP.
 17. Zawartość – wszelkie treści i informacje umieszczone w Koncie w IKP, w tym dane podane w toku Rejestracji. Na Zawartość składają̨ się w szczególności, choć nie wyłącznie, możliwość umawiania wizyt on-line, zakupu Usług medycznych, dostępu do historii choroby (dokumentacji medycznej), zakupu Pakietów.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z IKP zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym udostępnił dostęp do Konta IKP.
 4. Osoba pozostająca pod opieką może korzystać z IKP wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za jej działania.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu, Usługodawca, może zablokować dostęp Użytkownikowi do zasobów IKP - w takim przypadku logowanie do Konta IKP nie będzie możliwe.
 6. UWAGA! Rejestracja świadczeń w ramach NFZ może odbyć się jedynie telefonicznie lub w rejestracji (nie za pomocą Konta w IKP)! W ramach IKP Użytkownik może umówić się tylko na udostępnione w IKP Usługi medyczne.

IV. REJESTRACJA I KONTO PACJENTA

 1. Użytkownikiem Konta w IKP może być każda osoba, która poprawnie dokonała Rejestracji, w tym zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.
 2. W każdej Placówce Użytkownik może upoważnić osobę trzecią do wglądu do jego Konta w IKP lub odwołać nadane upoważnienie. Nadanie upoważnienia osobie trzeciej następuje jedynie w Placówce, w obecności pracownika, Użytkownika oraz osoby, która ma zostać upoważniona. Odwołanie upoważnienia następuje jedynie w Placówce, w obecności pracownika oraz Użytkownika.
 3. W celu dokonania Rejestracji należy skorzystać z zakładki: „Internetowe Konto Pacjenta” https://ikp.multimed.pl/.
 4. Rejestracja składa się kolejno z wypełnienia formularza zawierającego imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, Hasło oraz numer telefonu komórkowego i adres e-mail, a następnie aktywowania Konta w IKP poprzez aktywację linku z otrzymanej wiadomości e-mail. Nie ma możliwości zalogowania się na nieaktywowane Konto. Link aktywacyjny jest ważny 24 godziny. Niepodanie danych obligatoryjnych uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 5. Rejestracja wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się̨ i zaakceptowaniu Regulaminu. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracji. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 6. Po wypełnieniu formularza Rejestracji należy kliknąć przycisk: „Rejestruj”. Następnie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość zawierająca informację o Loginie oraz link z potwierdzeniem Rejestracji (link aktywacyjny), a także link do Regulaminu Serwisu. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik zostaje przeniesiony do strony logowania, gdzie loguje się przy pomocy Loginu oraz Hasła ustawionego podczas wypełniania formularza podczas Rejestracji.
 7. Nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi Rejestracji i korzystania z Konta w IKP zostaje zawarta w momencie kliknięcia w link z potwierdzeniem Rejestracji i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik ma ograniczony dostęp do Konta w IKP i nie ma dostępu do swojej historii choroby i wyników badań. Użytkownik z ograniczonym dostępem do Konta w IKP ma możliwość złożenia Zamówienia za zakup Pakietów i/lub jednej Usługi Medycznej.
 8. Użytkownik może uzyskać pełny dostęp do Konta w IKP poprzez autoryzację w dowolnej Placówce poprzez potwierdzenie tożsamości w obecności pracownika Placówki. Użytkownik z pełnym dostępem do Konta w IKP ma możliwość składania nieograniczonej ilości Zamówień.
 9. Użytkownik w ramach pełnego dostępu do Konta w IKP może uzyskać dostęp do swoich danych medycznych tj. wyników badań. Zgoda dotycząca publikacji w IKP dokumentacji medycznej podpisywana jest przez Użytkownika w obecności pracownika Placówki. Lista badań, które nie są dostępne poprzez Konto w IKP jest dostępna w rejestracji Placówki oraz w stopce na stronie https://multimed.pl/w zakładce „Do pobrania”.
 10. Nieaktywowane oraz fikcyjne Konta w IKP będą usuwane.
 11. Do Użytkownika może być przypisane maksymalnie jedno Konto w IKP.
 12. Istnieje możliwość podpięcia Dodatkowych Kont w ramach Konta w IKP danego Użytkownika. Jest to możliwe wyłącznie w rejestracji Placówki, w obecności pracownika oraz wszystkich osób zainteresowanych. Nowo podpięte Dodatkowe Konto będzie dostępne do wyboru na pasku „Aktualny Pacjent”.
 13. Użytkownik ma prawo i możliwość zmiany Hasła. Login nie podlega zmianie.
 14. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim Loginu i Hasła do Konta w IKP. W przypadku ujawnienia Loginu i Hasła do Konta w IKP osobom trzecim, Użytkownik powinien zmienić Hasło oraz zgłosić drogą mailową na adres ikp@multimed.plzaistniałe zdarzenie.
 15. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 16. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w danych osobowych Użytkownika w zakładce „Moje Konto”→ „Aktualnie wybrany pacjent” , należy zgłosić to personelowi Placówki przy najbliższej wizycie w Placówce. W takim przypadku Usługodawca jest zobowiązany do ich aktualizacji. Informację można przekazać również pisząc na adres ikp@multimed.pl.
 17. Użytkownik dysponuje uprawnieniem do samodzielnej modyfikacji danych kontaktowych w Koncie w IKP w zakładce „Moje konto”→ „Edycja danych” w każdym czasie. Zmiany samodzielnie wprowadzone przez Użytkownika w ramach Konta w IKP nie są jednoznaczne z aktualizacją danych w karcie pacjenta w Placówce, służą jedynie wskazaniu innego adresu komunikacji w przypadku automatycznych powiadomień.
 18. Użytkownik będzie otrzymywał na podany adres e-mail informację o zmianach na Koncie w IKP, w tym w szczególności w zakresie pojawiania się wyników badań Użytkownika.
 19. Użytkownik może zawnioskować o rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Konta w IKP w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu powinien on przesłać Usługodawcy stosowne oświadczenie żądania likwidacji Konta w IKP na następujący adres poczty elektronicznej: ikp@multimed.pl/, pocztą w formie pisemnej na adres: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa lub złożyć pisemne oświadczenie podczas wizyty w Placówce. Usunięcie Konta w IKP oznacza rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 20. Dostęp do IKP jest możliwy w przypadku spełnienia następujących wymagań technicznych: posiadanie komputera lub smartfona z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej
 21. Usługodawca będzie informował o okresowych włączeniach dostępu do IKP przez czas niezbędny do aktualizacji lub modernizacji IKP (przerwy techniczne).
 22. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną może zostać złożona przez Użytkownika na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@multimed.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez Użytkownika.
 23. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła do Konta IKP istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania nowego hasła. W tym celu należy przejść na stronę https://ikp.multimed.pl/ i skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”. Po kliknięciu „Przypomnij hasło” należy podać Login oraz adres mailowy przypisany do Konta IKP Użytkownika. Na podany adres mailowy przesłane zostanie nowe hasło. Czas ważności hasła to 15 min. Hasło można zmienić również w rejestracji lub dzwoniąc na infolinię Usługodawcy pod numerem telefonu + 48 22 636 47 74. Po weryfikacji danych pacjenta personel placówki ma możliwość wysłania linku do resetowania hasła na adres mailowy przypisany do konta Użytkownika. Po otrzymaniu wiadomości z linkiem do resetowania hasła Użytkownik musi kliknąć w przesłany link i ustawić nowe hasło a następnie przejść do okna logowania.

V. ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH I PAKIETÓW

 1. Złożenie Zamówienia jest równocześnie akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik składając Zamówienie potwierdza zapoznanie się i akceptuje opis danej Usługi Medycznej/Pakietu oraz treść dokumentów niezbędnych dla danej Usługi Medycznej/Pakietu.
 3. Usługodawca może wprowadzać promocje nie objęte niniejszym Regulaminem, w takim przypadku opis i warunki promocji zostaną szczegółowo opisane na https://multimed.pl/oraz w IKP.
 4. Umowa zakupu zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Zamówienia na zakup Usługi medycznej jest przyjmowane poprzez IKP, 24 godziny na dobę̨ przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu IKP.
 6. Użytkownik ma możliwość zakupu Usługi medycznej lub Pakietu dla siebie lub dla osoby, dla której ma założone Dodatkowe Konto. Istnieje możliwość zakupienia poprzez IKP pakietu dla osoby trzeciej nie posiadającej Internetowego Konta Pacjenta. W tym celu Użytkownik powinien opłacić pakiet na swoim koncie a następnie, telefonicznie lub osobiście, przekazać pracownikowi placówki dane osoby, której przekazuje pakiet. Użytkownik może przekazać Pakiet wyłącznie jeśli nie rozpoczął z niego korzystania.
 7. Zamówienia będą̨ realizowane tylko w Placówkach medycznych Usługodawcy.
 8. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Użytkownik zaakceptował wymagane zgody, prawidłowo dokonał pełnej opłaty za zamówienie, a w zakładce „Moje płatności” pojawiła się informacja potwierdzająca transakcję wraz z linkami do załączników. Datą zawarcia umowy jest dzień dokonania płatności za zamówienie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do złożenia Zamówienia.
 10. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia.
 11. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu Zamówienia. Płatność za zamówienia następuje w sposób dostępny w IKP.
 12. Wysokość opłaty za Zamówienie podawana jest w złotych polskich.
 13. Płatności w ramach Konta w IKP nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.
 14. Zniżki i/lub promocje nie łączą się.
 15. Każdorazowo w IKP znajduje się szczegółowy opis usługi promocyjnej i/lub objętej zniżką i warunki jej uzyskania. W przypadku zniżek lub promocji obowiązujących na Usługi medyczne lub Pakiet zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasad danej promocji/zniżki udostępnione w IKP.
 16. Aktywacja uprawnień do korzystania z zakupionego Pakietu rozpoczyna się̨ w dniu jego skutecznego opłacenia. Po zalogowaniu do IKP, w zakładce „Moje konto” → „Moje płatności” są widoczne opłacone Pakiety.
 17. W przypadku dokonaniu zakupu Usługi medycznej z rabatem – po wpisaniu aktywnego Kodu promocyjnego podczas składania Zamówienia, Użytkownik nie ma możliwości zmiany terminu umówionej Usługi medycznej i nie ma możliwości wymiany zakupionej Usługi medycznej na inną usługę. W przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z zakupionej Usługi medycznej w umówionym terminie, środki przez niego wpłacone nie zostaną mu zwrócone ani w części ani w całości z zastrzeżeniem pkt VI poniżej.
 18. W przypadku dokonania zakupu Usługi medycznej bez rabatu, Użytkownik ma możliwość wyłącznie jednorazowej zmiany terminu umówionej Usługi medycznej. Użytkownik nie ma możliwości wymiany zakupionej Usługi medycznej na inną usługę. W przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z zakupionej Usługi medycznej w umówionym terminie, środki przez niego wpłacone nie zostaną mu zwrócone ani w części ani w całości, z zastrzeżeniem pkt VI poniżej.
 19. W przypadku dokonania zakupu Pakietu zarówno z rabatem lub bez rabatu, Użytkownik może w okresie trwania wykupionego Pakietu dowolnie zmieniać wyłącznie terminy wizyt czy badań objętych Pakietem. W przypadku niewykorzystania w części lub całości Pakietu, środki wpłacone przez Użytkownika nie zostaną mu zwrócone ani w części ani w całości, z zastrzeżeniem pkt VI poniżej.
 20. Postanowienie dotyczące Usług medycznych stosuje się odpowiednio w stosunku do usług medycznych dostępnych w ramach Pakietu.
 21. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Umowy zakupu Użytkownik może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą elektroniczną na adres: ikp@multimed.pl,
  2. telefonicznie pod numerem 22 636 47 74 dostępnym w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)w godz. 7:00 – 20:00 i w soboty w godz. 8.00-14.00.
 22. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej lub pisemnej.
 23. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni, od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej: reklamacje@multimed.pllub pisemnie na adres: Okopowa 33, 01-059 Warszawa.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę w powyższym terminie o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Okopowa 33, 01-059 Warszawa lub poprzez e-mail: reklamacje@multimed.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot jest wolny od dodatkowych opłat.
 5. Użytkownik może zażądać rozpoczęcia wykonywania zamówionej Usługi Medycznej (w tym Pakietu) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, przy czym w takim przypadku Użytkownik:
  1. będzie zobowiązany zapłacić za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy;
  2. z chwilą pełnego wykonania w pełni zamówionej Usługi Medycznej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. Prawo odstąpienie od umowy Użytkownikowi nie przysługuje w przypadku gdy Użytkownik zażądał, aby Usługodawca do niego przyjechał lub w innych wypadach wymienionych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 7. W przypadku wykupienia Usługi Medycznej i niestawienia się przez Użytkownika w wybranym terminie, usługę uznaje się za wykonaną i nie przysługuje zwrot za to świadczenie.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Rejestracją i korzystaniem z IKP jest Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 33. Infolinia: +48 22 636 47 74, e-mail: przychodnia@multimed.pl.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Martę Oleksowicz, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@multimed.pl.
 3. W ramach Rejestracji w IKP przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Dane adresowe (miasto, ulica, numer budynku, nr mieszkania, kod pocztowy),
  • PESEL,
  • hasło,
  • adres e-mail
  • numer telefonu.
 4. W ramach korzystania z Konta w IKP mogą być również przetwarzane dane dotyczące historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna). Następuje to wyłącznie po podpisaniu przez Użytkownika w rejestracji Placówki zgody na wyświetlanie danych medycznych w ramach Konta w IKP.
 5. Dane osobowe podawane są bezpośrednio przez pacjenta lub opiekuna prawnego pacjenta. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia IKP. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz dokonania rezerwacji przy wykorzystaniu usługi IKP.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest, zgłosić to personelowi placówki poprzez zgłoszenie przesłane na adres e-mail: ikp@multimed.pl bądź przy najbliższej wizycie w Placówce.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i odpowiednimi przepisami krajowymi.
 8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
  a) korzystania z IKP oraz w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  b) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  c) wyświetlania w IKP historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą;
  d) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  a) pozyskane w związku Rejestracją w IKP i korzystaniem z IKP – przetwarzane przez czas trwania umowy świadczenia usług;
  b) wyświetlania w IKP historii choroby, wyników badań (dokumentacja medyczna) – do czasu wycofania zgody;
  c) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;
  d) dane niezbędne do wykonania obowiązku podatkowego i księgowego – przechowywane przez okres wskazany z przepisach prawa;
  e) jeżeli Użytkownik jest naszym pacjentem i utworzyliśmy dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe Pacjenta lub opiekuna prawnego Pacjenta są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje, dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
  b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  c) zleceniodawcy, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
  d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
  e) Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez IKP upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 11. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych.
 12. Decyzje dotyczące danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Użytkownik nie podlega profilowaniu.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przypadkowej utracie. Usługodawca dokłada ponadto szczególnej staranności w celu zapewnienia poprawności i aktualności danych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem, tylko dla wskazanych powyżej celów, a także dla zachowania bezpieczeństwa ich przechowywania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem: https://ikp.multimed.pl, w zakładce Regulamin Serwisu oraz na stronie internetowej https://multimed.pl, w formie umożliwiającej nieograniczone pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się korzystający z IKP.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z następujących przyczyn:
  a) zmiany w IKP, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług;
  b) dodanie lub zmiana usług świadczonych przez Usługodawcę;
  c) zmiany wymagań technicznych;
  d) bezpieczeństwo IKP oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z IKP w sposób naruszający przepisy prawa;
  e) konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  f) konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
  g) zmiany organizacyjne Usługodawcy;
  h) zmiana danych lub innych informacji związanych ze Spółką.
 4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym Zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu skutecznego złożenia Zamówienia.
 5. O treści zmian i terminie ich wejścia w życie Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez komunikat wyświetlany przed zalogowaniem na Konto w IKP. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie zobligowany jest do wniesienia o zamknięcie Konta w IKP. Dalsze korzystanie z IKP oznacza akceptację wprowadzonych zmian.
 6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.ZAŁĄCZNIK NR 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


……………………………………

Data

……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………….

…………………………………….

 Adres konsumenta(-ów)
Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A.

z siedzibą w Warszawie (01-059)

 przy ul. Okopowej 33Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………...


…………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić

Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?