Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTULECZNICZEGO CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MULTI-MED" S.A ( DAWNIEJ: CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ MULTI-MED HANNA BRUSIKIEWICZ I SKA - SPÓŁKA JAWNA) (dalej jako: „Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 33, 01-059 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001052228, REGON: 015497227, NIP: 5272405713, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000007637 (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).
 3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:
  a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. - i. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm.)
  b) wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
  c) wewnętrznych regulaminów i procedur.

§2. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 2. Zadaniami Podmiotu Leczniczego są w szczególności :
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii,
  • udzielanie świadczeń profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia,
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  • udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych,
  • udzielanie indywidualnych świadczenia zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i analityki medycznej,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,
  • promocja zdrowia i profilaktyka,
  • udzielanie świadczeń w zakresu diagnostyki obrazowej,
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rezonansu magnetycznego,
  • opisywanie badań w systemie teleradiologii.
 3. Nadto do podstawowych zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności: zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych:
  a) wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
  b) zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
  c) stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
  d) dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
  e) świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
  f) działania promujące profilaktykę zdrowia i aktywizację;
  g)  inne zadania zlecone.
 4. Cele oraz zadania Podmiotu Leczniczego, o których mowa w § 2 i 3 realizowane m.in. w ramach:
  a) wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia;
  b) monitorowania stanu zdrowia pacjenta;
  c) udzielania konsultacji lekarskich;
  d) monitorowania przestrzegania zaleceń przez pacjenta;
  e) edukacji pacjentów oraz promocji zdrowia;
  f) udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

§3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym specjalistyczna opieka zdrowotna, programy profilaktyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji.  

§4. Organizacja i zadania komórek, organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania  

 1. W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące placówki przy ul.: Grochowskiej 234/240, Okopowej 33, Polnej 3, Prostej 69, Waryńskiego 6 w Warszawie w skład której wchodzą w szczególności następujące komórki organizacyjne:
  a) Gabinet zabiegowy
  b) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
  c) Poradnia chorób wewnętrznych;
  d) Poradnia chorób metabolicznych;
  e) Poradnia Alergologiczna;
  f) Poradnia Chirurgiczna;
  g) Punkt Pobrań Materiałów do Badań;
  h) Pracownia USG;
  i) Pracownia ECHO, RTG;
  j) Pracownia Rezonans;
  k)Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;
  l) Poradnia Dermatologiczna i Wenerologiczna
  m) Poradnia Endokrynologiczna;
  n) Poradnia Urologiczna;
  o) Poradnia Proktologiczna;
  p) Poradnia Internistyczna;
  q) Poradnia Psychologiczna;
  r) Poradnia Kardiologiczna;
  s) Poradnia Pulmonologiczna;
  t) Poradnia Gastrologiczna;
  u) Poradnia Stomatologiczna;
  v) Poradnia Diabetologiczna i Endokrynologiczna;
  w) Poradnia Fizjoterapeutyczna
 2. Do podstawowych zadań poradni specjalistycznych należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki medycznej danej specjalizacji w ramach leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego, badanie, diagnozowanie, porady lekarskie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie w ramach innej specjalizacji.
 3. Dodatkowo, w Podmiocie Leczniczym funkcjonują placówki świadczące usługi rezonansu magnetycznego zlokalizowane w Warszawie przy ul.: Stanów Zjednoczonych 51, Krasińskiego 69, w Płońsku (09-100) zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza 7, w Garwolinie (08-400) przy ul. Zacisze 49 oraz w Tomaszowie Lubelskim (22-600) zlokalizowana przy ul. ul. Gen. W. Andersa 2.
 4. Do zadań komórek organizacyjnych w tym poradni specjalistycznych i jednostek świadczących usługi rezonansu magnetycznego należy w szczególności sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w tym przeprowadzanie badań diagnostycznych.
 5. Wszystkie pomieszczenia zakładów leczniczych podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 6. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym. Nadto, komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy określa zarząd Podmiotu. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 7. Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się:

            https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search
            NR KSIĘGI REJESTROWEJ  000000007637


§5. Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego. 

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" S.A. (dawniej: Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED Hanna Brusikiewicz i Ska – Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 33, 01-059 Warszawa będące kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako: „Kierownik”) oraz Dyrektor medyczny, który wykonuje zlecone czynności przez zarząd.
 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
 3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki i uprawnienia Pracodawcy wobec zatrudnionego personelu.
 4. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik w tym może ustanowić Dyrektora Podmiotu Leczniczego, zatrudniać lub zawierać umowy cywilnoprawne z personelem administracyjno-biurowym, pielęgniarkami, specjalistami oraz innym personelem niezbędnym do należytego wykonywania zadań Podmiotu Leczniczego jak również zawierać umowy z lekarzami specjalistami.
 5. Dyrektor Podmiotu i Dyrektor medyczny podlega wyłącznie Kierownikowi. Do zadań Dyrektora medycznego w szczególności należy:
  • organizowanie pracy lekarzy i pozostałego personelu medycznego w sposób zapewniający należyte wykonanie działalności leczniczej, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, z uwzględnieniem postanowień zawartych umów,
  • odpowiedzialność za stan i jakość działalności leczniczo-profilaktycznej podmiotu leczniczego w ramach uzyskiwanych środków finansowych,
  • współdziałanie w tworzeniu planów: finansowego i inwestycyjnego oraz planu postępowań ofertowych na wyposażenie podmiotu leczniczego w środki farmaceutyczne, sprzęt i aparaturę medyczną,
  • nadzór nad gospodarką sprzętem i aparaturą medyczną, opiniowanie wniosków o zamówienia nowego sprzętu i aparatury, analiza wykorzystania posiadanego sprzętu i aparatury medycznej – rekomendowanie zakupu sprzętu medycznego,
  • koordynacja i kontrola pod względem formalnym i merytorycznym podległych komórek organizacyjnych,
  • ustalanie zakresów czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników podległych komórek i dokonywanie zmian w tych zakresach,
  • Dbanie o posiadanie wymaganych certyfikatów i pozwoleń na działalność medyczną,
  • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej,
  • nadzór i kontrola nad gospodarką lekami i artykułami medycznymi,
  • wykonywanie okresowych wizytacji placówek ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan sanitarno-higieniczny oddziałów i pomieszczeń pomocniczych,
  • ustalanie zakresów czynności, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników podległych komórek i dokonywanie zmian w tych zakresach.
  • wydawanie poleceń pisemnych i ustnych korygujących nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli,
  • rekomendowanie właściwego rozwoju firmy, polityki personalnej oraz płacowej,
  • rozpatrywanie uwag i skarg oraz wniosków pacjentów oraz ich pełnomocników,
  • Zapewnienie prawidłowej współpracy z organami kontroli,
  • przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:
  a) zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;
  b) zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu;
  c) kierowania pracą podległej części (lub całości) Podmiotu Leczniczego;
  d) rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;
  e) nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy;
  f) nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników poszczególnych zadań;
  g) udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom;
  h) nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  i) przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;
  j) dokonywania systematycznej oceny pracowników;
  k) opiniowania kandydatów do pracy;
  l) wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;
  m) występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.
 7. Kierownik powołuje Dyrektora medycznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Warszawie przy ul.: Grochowskiej 234/240, Okopowej 33, Polnej 3, Prostej 69, Waryńskiego 6 w Warszawie, oraz pracowniach rezonansu magnetycznego zlokalizowanych w Warszawie przy ul.: Stanów Zjednoczonych 51, Krasińskiego 69 oraz w Płońsku (09-100) przy ul. Sienkiewicza 7, w Garwolinie (08-400) przy ul. Zacisze 49, w Tomaszowie Lubelskim (22-600) przy ul. Gen. W. Andersa 2.
 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych placówek medycznych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Podmiotu Leczniczego oraz ochrony mienia w placówkach, w pomieszczaniach ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia nagrania. Po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie.

§7. Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce organizacyjnej oraz wszystkich komórkach organizacyjnych wskazanych niniejszym regulaminie, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych:
  a. odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług wskazanym na https://multimed.pl/cennik/ lub zgodnie z zawartą umową
  b. nieodpłatnie w przypadku świadczeń udzielanych osobie potrzebującej natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, gdy zostanie wskazane, że pacjent nie miał innej możliwości uzyskania pomocy.
 3. Świadczenia zdrowotne na zasadach odpłatności realizowane są na podstawie zawartej umowy z podmiotem gospodarczym lub indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zdrowotnego zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Podmiocie Leczniczym. Aktualny cennik dostępny jest w rejestracjach poszczególnych placówek oraz na stronie https://multimed.pl/ w zakładce „Cennik”.
 4. Ostateczna cena konkretnego świadczenia podczas konsultacji przed zabiegowej ze specjalistą może ulec zmianie od podanej w Cenniku, a jej indywidualne uzgodnienie z Pacjentem następuje przed przystąpieniem do udzielania świadczenia.
 5. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem lub przelewem bankowym.
 6. Każda indywidualna wpłata Pacjenta jest fiskalizowana przez pracownika rejestracji, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie Pacjenta, do paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura. W przypadku, gdy paragon oraz faktura wystawiane są na podmiot gospodarczy, przed zatwierdzeniem paragonu przez pracownika rejestracji, należy podać nr NIP. Wystawienie faktury na podmiot gospodarczy do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nie jest możliwe.
 7. Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego jest możliwe w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu fiskalnego pod warunkiem okazania i zwrotu oryginalnego paragonu.
 8. Rejestracja pacjentów na poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się:
  a) stacjonarnie
  b) telefonicznie
  c) on-line
 9. Rejestracja pacjentów odbywa się w rejestracjach poszczególnych placówek w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, osobiście w wyznaczonym dniu i godzinie realizacji świadczenia zdrowotnego.
 10. W rejestracjach poszczególnych placówek oraz telefonicznie, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat dostępnych świadczeń, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy poszczególnych placówek.
 11. Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia danej placówki.
 12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w rejestracji po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem pacjenta.
 13. Udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Świadczenia zdrowotne udzielane są w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem zasad deontologii zawodowej przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 15. Nadto Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń oraz na podstawie kontraktu zawartego z NFZ.
 16. Badania z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.

§8. Prawa i obowiązki pacjenta 

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych, Pacjent ma prawo do:
  a) uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu; o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
  b) udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach, kierujący się zasadami etyki zawodowej; w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  c) wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy udzielenia takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji – w przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej;
  d) poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa;
  e) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami;
  f) zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego;
  g) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
  h) informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach.
 2. Do obowiązków Pacjenta należy:
  a) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości;
  b) złożenie pisemnego oświadczenia o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz  do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia;
  c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż., obowiązujących w podmiocie leczniczym;
  d) przestrzegania zaleceń lekarza i pozostałego personelu medycznego.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie leczniczym ma prawo do złożenia pisemnej skargi do Kierownika Podmiotu Leczniczego i Dyrektora medycznego.
 4. Podmiot Leczniczy zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta – w poszczególnych placówkach do wglądu oraz na stronie internetowej.

§9. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§10. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnienie

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zapewniając ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie Procedury udostępniania dokumentacji medycznej, w tym w szczególności :
  a) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości;
  b) przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem dowodu tożsamości rodzica oraz aktu urodzenia dziecka, opiekunom ustanowionym przez Sąd za okazaniem stosownego orzeczenia
  c) osobie upoważnionej przez Pacjenta w dokumentacji medycznej za okazaniem dowodu tożsamości;
  d) osobie upoważnionej przez Pacjenta na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, podpisanego podpisem kwalifikowanym lub podpisanego w obecności pracownika rejestracji placówki;
 3. Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna udostępniana jest osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostepnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się pacjent za życia, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną w następujących formach do wglądu w siedzibach poszczególnych placówek:
  a) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  b) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu, na czas wydania oryginału dokumentacji w archiwum Podmiotu leczniczego pozostaje jej uwierzytelniona kopia.
 5. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej osobom fizycznym do wglądu:
  a) uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej;
  b) dzień i miejsce wglądu do dokumentacji ustala się telefonicznie z pracownikiem call-center wgląd odbywa się w obecności pracownika – dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej elektronicznie;
 6. Wydanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez niego następuje na podstawie wniosku w formie pisemnej. Wniosek można złożyć osobiście w rejestrach poszczególnych placówek w godzinach ich pracy.
 7. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej podejmuje Koordynator placówki. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 8. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana we wcześniej zgromadzonej dokumentacji medycznej, dodatkowo składa się pełnomocnictwo do wydania dokumentacji medycznej.
 9. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w rejestracji (po uzgodnieniu konkretnego miejsca odbioru w poszczególnych placówek w godzinach pracy placówki. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem.
 10. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez: przekazanie informatycznego nośnika danych (fabrycznie zapakowanego i dostarczonego wcześniej przez pacjenta), z zapisaną dokumentacją. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot leczniczy potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.
 11. Dokumentacja medyczna może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) zgodnie z postanowieniami Procedury udostępniania dokumentacji medycznej.
 12. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  b) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  c) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  h) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  j) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
  k) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  l) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; m)członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art.14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 13. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.
 14. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera żadnych opłat.
 15. Podmiot Leczniczy przechowuje dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Odstępstwa od powyższej zasady przewidują odpowiednie przepisy prawa.

§11. Postanowienia końcowe 

 1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudniony w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkie osoby współpracuje z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotów Leczniczego.
 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W Podmiocie Leczniczym realizowane są również inne działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia wykonywane przez personel pomocniczy. Działania te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.
Copyright © 2024. MULTI MED. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych - Jellinek

Chcesz, żebyśmy zadzwonili do Ciebie w 28 sekund?